Vizija in poslanstvo

Klub litijskih in šmarskih študentov je neprofitna in nevladna študentska organizacija za vse študente in dijake v Upravnih enotah Litija in Šmartno pri Litiji. Deluje že od leta 1997 s sedežem v starem mestnem jedru Litije. Članstvo v naši organizaciji je brezplačno.

Vizija

Klub Kliše bo najpomembnejša organizacija za mlade v lokalnem okolju. Postali bomo vidna in prepoznavna študentska organizacija, ki spodbuja aktivnosti mladih. Ustvarili bomo prostor, kjer se mladi počutijo sprejeti in lahko razvijejo in uresničijo svoje ideje. Z generiranjem inovativnih rešitev bomo povzročili trajnostne spremembe v lokalnem okolju. Mladim iz lokalnega okolja bomo omogočili participacijo in aktivnosti v mreži mednarodnih dogodkov. S povezovanjem z ostalimi organizacijami bomo postali pomemben akter v lokalni skupnosti. Še naprej bomo omogočali pestro ponudbo neformalnih znanj in kompetenc, ki bodo spodbujale tudi trajnostni razvoj.

Poslanstvo

Vsem članom zagotavljamo množico načinov za nižanje stroškov študija in kvalitetno preživljanje prostega časa. Tako jim nudimo možnosti in priložnosti za dodatno neformalno izobraževanje, jih ozaveščamo o izzivih, ki jih današnja družba postavlja mladim in jih na te izzive ustrezno pripravimo. Prav tako pa jim preko različnih aktivnosti ponujamo prostor za sprostitev, osebnostni razvoj, uresničitev njihovih idej ter spodbujamo njihovo ustvarjalnost, športni duh, podjetništvo, nacionalno in mednarodno mobilnost ter sodelovanje z mladimi v lokalni skupnosti, regiji, državi, Evropi in svetu.

Strateški cilji 2020-2025

V terminskem obdobju 2020-2025 bo organizacija dosegla naslednje strateške cilje delovanja:

1. Zagotavljali bomo učinkovito povezovanje z izobraževalnimi ustanovami (lokalne osnovne šole in Gimnazija Litija) in ustanovami, ki skrbijo za medgeneracijsko sodelovanje (Dom starejših, vrtci itd).
2. Podrobno bomo raziskali, kakšne so potrebe mladih v lokalnem okolju in pripravili aktivnosti, ki bodo te potrebe izpolnile.
3. Potekala bo redna organizacija projektov s strani dijaške sekcije, ki bo povzročila privabljanje aktivistov že v dijaških letih z namenom boljšega prenosa znanja.
4. Organizacija bo v petih letih dodala vsaj 5 novih, inovativnih projektov, ki bodo učinkovito odgovorili na potrebe mladih v lokalni skupnosti in si prizadevala za ohranjanje kvalitete dosedanjih, tradicionalnih projektov.
5. Prizadevala si bo za bolj načrtovano promocijo Klišejevih aktivnosti in ugodnosti ter vsebin (tako zabave kot tudi izobraževalne vsebine).
6. Organizirali bomo vsaj eno izobraževanje, ki vključuje praktična znanja (pisanje poročil, projektov) na letni ravni, ki jo bo imela pod okriljem ena oseba, odgovorna za KKDK.
7. Prizadevali si bomo za izboljšanje klubskih delovnih prostorov in ohranjanje kvalitete.
8. V 5 letih želimo izvesti vsaj 5 večjih dogodkov v povezavi z lokalnimi organizacijami in deležniki (obe občini, MC, društva), ki bodo spodbujale trajnostno delovanje v smislu večjih delovnih akcij in povezovanje z drugimi klubi.
9. Zavezali se bomo za izoblikovanje kritičnega mnenja o aktualnih zadevah, ki se tičejo predvsem lokalne mladinske problematike.
10. Prizadevali si bomo za čim boljšo eksterno in interno komunikacijo, tako s člani in aktivisti, kot tudi z vsemi mladimi v lokalni in nacionalni skupnosti ter z vsemi ostalimi pomembnimi deležniki.