RAZPIS VOLITEV ZA NADZORNO IN DISCIPLINSKO KOMISIJO KLUBA

Pravico voliti in biti voljen v organe Kluba ima vsak polnoleten državljan republike Slovenije, ki na dan oddaje kandidature izkazuje članstvo v Klubu litijskih in šmarskih študentov.

 

Kandidati za mesta v organih Kluba ne smejo biti člani organa nobene politične stranke ali njenega podmladka.

 

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, letnik in smer študija, kontaktne podatke (e-mail, telefonska številka), navedbo funkcije za katero kandidat kandidira ter lastnoročni podpis kandidata.

 

Volitve vključujejo glasovanje za člane nadzornega odbora, disciplinske komisije in svetnika v Svet študentskih klubov.

 

Volitve v nadzorni odbor in disciplinsko komisijo potekajo z glasovanjem za posameznega kandidata.

 

Možne opredelitve pri glasovanju so: za, proti, vzdržan.

 

Volitve v organe kluba  vedno potekajo tajno.

Izvoljena je kandidat, ki je prejel največje število glasov. V nadzorni odbor in disciplinsko komisijo so izvoljeni trije kandidati, ki prejmejo največje število glasov.

Mandatna doba izvoljenih kandidatov za vse organe Kluba je dve leti.

 

Zbor članov je sklepčen v kolikor je prisotnih najmanj polovica vseh članov. V primeru premajhnega števila prisotnih članov se zasedanje odloži za 30 min. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen v kolikor je prisotnih najmanj 10 članov.

 

Kandidature za mesta v vseh organih Kluba morajo biti oddane izključno na priloženem obrazcu in poslane na sedež Kluba najkasneje do 15. 12. 2015 (velja datum poštnega žiga).

 

Zbor članov na katerem bodo potekale tudi volitve bo potekal v petek 18. 12. 2015 od 17.00 dalje.

 

Predsednica Upravnega odbora kluba litijskih in šmarskih študentov Petra Čož l.r.

Obrazec za volitve