IZŠEL JE RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANO BIVANJE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v naslednjem študijskem letu. V paketu koristnih informacij izveš vse potrebno za uspešno prijavo.

Povezava: TUKAJ
POGOJI:
– aktiven status rednega (izjemoma izrednega) študenta,
– študent ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen oziroma samostojni podjetnik,
– povprečni bruto dohodek na člana družine v lanskem letu ne sme preseči 150 % povprečne bruto
plače na zaposlenega v RS (cenzus je 2.333,84 EUR bruto mesečno na družinskega člana v letu 2015)
– stalno prebivališče študenta je oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija, in
– da študent ni bil izključen iz študentskega doma.

KDO JO LAHKO VLOŽI:

Študenti, ki:
– želijo v naslednjem študijskem letu prvič bivati v študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo ali so prekinili pogodbo za bivanje, oziroma jim je pravica do subvencioniranega bivanja potekla,
– so lani pridobili pravico do subvencioniranega bivanja, vendar je do 16. avgusta 2016 niso koristili,
– bodo opravljali maturo v jesenskem roku in študenti, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje,
– so v tem letu zaključili študijski program 1. ali 2. stopnje oziroma enoviti magistrski študijski program in se bodo vpisali na študijski program druge ali tretje stopnje
– študenti, ki z naslednjim študijskim letom zamenjajo študijski program oziroma visokošolsko središče.

KAM ODDATI PROŠNJO:

Prošnjo študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu . Rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2016.
KAKO TO STORITI?
Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, to pa lahko stori:
1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Obrazca v tem primeru ne pošilja po pošti, temveč prošnjo v eVŠ odda do 16. avgusta 2016. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati tiste priloge, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti.
2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisan
obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do
16. avgusta 2016 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.

OBVEZNA DOKAZILA in PRILOGE:
– soglasja, da sme pristojna pisarna od FURSa sama pridobiti podatke o dohodkih v letu 2015,
– dokazila o preživnini oziroma rejnini,
– dokazila o dohodkih in prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v letu 2015,
– otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom,
– potrdilo, da je študent invalid upravičen do spremljevalca, če želi z njim bivati,
– dokazilo o dosedanjem študijskem uspehu pridobljenem v tujini
– samo pri prošnji za sprejem med študijskim letom: dokazila pristojnih organov o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju.

OSTALI POGOJI

Kot pravočasna se upošteva:
1.) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 16. avgusta 2016 in
2.) prošnja, ki je bila izpolnjena in poslana elektronsko v eVŠ do 16. avgusta 2016, natisnjena v istem
besedilu, kot je besedilo v zadnjem izpolnjenem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po
pošti pristojni pisarni za ŠD, do 19. avgusta 2016.

OBVEŠČANJE O SPREJEMU:
Pisarne za študentske domove bodo do 16. septembra 2016 na spletnem portalu eVŠ objavile informativno prednostno listo. Študente, za katere v navedenem roku ne bo mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na informativno prednostno listo od 16. Septembra do 31. oktobra 2016.
Študenti, ki se niso uspeli vpisati do 30. septembra 2016, so dolžni o tem obvestiti Pisarno za študentske domove, najkasneje do 10. oktobra 2016.
Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za bivanje obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 14. oktobru 2016.
Prošnje za pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge naslovite na: evs-prijava.mizs@gov.si, oziroma pokličite telefonsko številko: (01) 478 46 59